رزومه اساتید CV- Dr M Nemati

CV- Dr M Nemati

 


Dr Mohsen Nematy
 

Associate professor Department of Nutrition, School of Medicine, Mashad University of Medical Sciences, Azady Square, University campus, Mashad, Iran

E-mail: NematyM[at]mums.ac.ir

E-mail: M.Nematy02[at]imperial.ac.uk

Work Address: Department of Nutrition, Biochemistry and Nutrition, Endoscopic & Minimally Invasive Surgery,and Cancer Research Centers ,School of Medicine,Mashad University of Medical Sciences

Azady Square, University campus, Mashad, Iran

Tel:+98 (0)511 8828556

+98 (0)511 8827033-4

Fax:+98 (0)511 8002421

 

Education

1. PhD in Clinical Nutrition Imperial College London 06/2003 to 07/2006

2. PG Diploma In Nutrition King’s College London 09/2002 to 06/2003

3. Doctor In Medicine: Mashhad University of Medical Sciences(MUMS), IRAN, 87-95

Thesis: “Investigation about causes of patients’ refer to

Obs/Gyn Emergency ward In Ghaem hospital, Mashhad” by

Torabi- Zadeh MD 92-93

Thesis Mark; 20/20

4. High School Diploma: Hekmat High School; Subject: Science

Mashhad 83-87,

Diploma Mark 17.5/20

Occupations:

1. 01.2011 to now Vice chancellor of post graduate education in school of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran

2. 05.2010 to 08.2011 Head of department of Nutrition in school of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Iran

3. 10.2011 to now Associate professor in Mashhad University of Medical Sciences, Iran

4. 11.2006 to 3.2010 Advisor of Mashhad University dean

5. 11.2006 to 3.2010 Responsibility in Mashhad University Board

6. 06.2003 to 07.2006 PhD student at Imperial College London

7. 09/2002 to 06/2003 PG diploma student at King’s College London

8. 99 to 12/02 Head of Administrative & Financial Department, MUMS

9. occupation is managing and supervision of Administrativ & Financial Affairs of MUMS, like Service dep, 50 hospitals, over 1300 Medical health houses, 300 Medical centers, and 100 official buildings across khorasan province with 6 millions people.

10. 96-99 Head of Health and Medical Network In Torbat –e- Jam city

11. 96-99 Cooperating with United Nation High Commissioner of Refugees(UNHCR) for Managing of Afghan Refugees Clinics In Torbat-e-Jam city.

12. 96-99 Instructor In MUMS:

13. Teaching of Infection diseases course, Gastrointestinal diseases course, Respiratory diseases Course and pharmacology course for para medicine students.

14. 95-96 Manager and GP of Health center in Batharz-Taibad city.

 

Training:

1. Occupational Medicine CME 95

2. Seminar on Eltore and Diarrheal Diseases 95

3. Breast Milk Feeding & CDD CME 95

4. Epilepsy CME 96

5. Primary Health Care Management Workshop 96

6. Mothers & Infants Health care counseling Workshop 97

7. National Workshop on research in Medical-Health Centers 97

8. Food Products Safety Evaluation Workshop 97

9. Workshop on combination of Occupational Health in

10. Medical-Health Center System 97

11. TQM Methods, Tools and Concepts Workshop for

12. Health care senior managers 98

13. Breast Milk Feeding Workshop 98

14. Congress of Common Emergencies in Int. Med. And Cardiology 98

15. Mental Health Workshop 99

16. CQI Workshop 99

17. First Workshop on Health System Privatization 00

18. 4th Congress on application of LASER in Medicine 00

19. English class (writing skills) (London-UK) 03-04

20. Blood taking course (London-UK) 03

21. Lab training-Measuring Gut peptides (London-UK) 03-04

22. Reference manager course (London-UK) 03

23. Presentation Skills (London-UK) 03

24. Personal Development and Effectiveness (London-UK) 03

25. Information Retrieval, Web of knowledge (London-UK) 03

26. Applied Writing Skills (Thesis & Report Writing) (London-UK) 04

27. Time management (London-UK) 04

28. Canulation & Venupuncture study course (London-UK) 04

29. Science and the Media (London-UK) 04

30. 3 in 1” Training Day (London-UK) 04

31. Research Method (Case-control research's workshop) 10

32. Medical Professionalism 11

33. Political ideal of Islam 12

Investigations:

1. Nematy M, Torabi-zadeh A: “Investigation about Causes of patients’Refer to obs/Gyn Emergency ward In Ghaem Hospital, Mashhad” (MUMS) 92-93

Executive Activities:

1- Establishment of Torbat-e-Jam Hospital CCU and Dialysis Department

2- Establishment of over 30 medical-health care centers & houses in Torbat-e-Jam city

3- Scheduling and supervision of over 8 periods of Polio vaccination for Eradication of Polio in Torbat-e-Jam city

 

Publications:

1. Frost G, Brynes AE, Ellis S, Milton JE, Nematy M, Philippou E. Nutritional influences on gut hormone release. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity. 2006;13(1):42-8. Index: ISI (IF=3.618)

2. Nematy M, Hickson M, Brynes A, Ruxton C, Frost G. Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospital. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2006;19(3):209-18.Index: ISI (IF=1.738)

3. Nematy M, O'Flynn JE, Wandrag L, Brynes AE, Brett SJ, Patterson M, et al. Changes in appetite related gut hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study. Crit care. 2006;10(1):R10. Index: ISI (IF=4.61)

4. Nematy M, Powell CA, Brynes AE, Pearse M, Patterson M, Ghatei MA, et al. Peptide YY (PYY) Is Increased in Elderly Patients With Femoral Neck Fractures: A Prospective Cohort Study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2006;30(6):530-1. Index: ISI (IF=3.285)

5. Mohsen N, Audrey B, Philip H, Michael P, Mohammad G, Stephen B, et al. Postprandial ghrelin suppression is exaggerated following major surgery; implications for nutritional recovery. Nutrition & Metabolism. 2007;4. Index: ISI (IF=2.89)

6. Aliabadi M, Kimiagar M, Ghayour-Mobarhan M, Shaker MT, Nematy M, Ilaty AA, et al. Prevalence of malnutrition in free living elderly people in Iran: a cross-sectional study. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2008;17(2):285-9. Index: ISI, Pubmed

7. Ghayour-Mobarhan M, Alamdari DH, Moohebati M, Sahebkar A, Nematy M, Safarian M, et al. Determination of Prooxidant—Antioxidant Balance After Acute Coronary Syndrome Using a Rapid Assay: A Pilot Study. Angiology. 2009;60(6):657-62. Index: ISI (IF=1.511)

8. Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Vakili R, Safarian M, Nematy M, Lotfian E, et al. Investigation of the effect of high dairy diet on body mass index and body fat in overweight and obese children. Indian journal of pediatrics. 2009;76(11):1145-50. Index: ISI (IF=0.521)

9. Nematy M, Dahri M, Tavallaie S, Lotfian E, Khorashadizadeh M, Ferns G, et al. Effect of a High Dairy Diet on Serum Antibody Titers to Heat Shock Protein 27 in Overweight and Obese Children. Iran J Pediatr. 2009;19(1):41-6. Index: ISI (IF=0.292)

10. Nematy M, Sakhdari A, Ahmadi-Moghaddam P, Aliabadi M, Kimiagar M, Ilaty A, et al. Prevalence of obesity and its association with socioeconomic factors in elderly Iranians from Razavi-Khorasan province. ScientificWorldJournal. 2009;9:1286-93. Index: ISI

11. Neyestani TR, Dadkhah-Piraghaj M, Haydari H, Zowghi T, Nikooyeh B, Houshyar-Rad A, et al. Nutritional status of the Iranian children with physical disability: A cross-sectional study. Asia Pacific journal of clinical nutrition. 2010;19(2):223. Index: ISI (IF=1.133)

12. Peivandi Mohammad T, Mostafavian Z, Nemati Mohsen BM. The effect of serum albumin and anemia in surgical site infection in open fractures of tibia. Iranian journal of orthopaedic surgery. 2010. Index: Index Copernicus

13. Abdolreza N, Omalbanin A, Mahdieh T, Mohammad Ali M, Reza M, Maryam S, et al. Comparison of the number of patients admitted with renal colic during various stages of peri-ramadan month. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation. 2011;22(6):1199. Index: Pubmed

14. Mokhber N, Namjoo M, Tara F, Boskabadi H, Rayman MP, Ghayour-Mobarhan M, et al. Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2011;24(1):104-8. Index: ISI (IF:1.495)

15. Nematy M, Shalaey N, Mohajeri SAR, Ghorbani V, Safarian M, Sharifian MR. An Examination of Pre/Post-Adenotonsillectomy Obesity Indices in 3-10 Year Old Children in Mashad, Iran. Iranian Journal of Otorhinolaryngology. 2011. Index: Scopus

16. Norouzy A, Mohajeri S, Shakeri S, Yari F, Sabery M, Philippou E, et al. Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in patients with Type 2 diabetes. Journal of endocrinological investigation. 2011. Index: ISI (IF:1.566)

17. Parizadeh MR, Azarpazhooh MR, Mobarra N, Nematy M, Alamdari DH, Tavalaie S, et al. Prooxidant-antioxidant balance in stroke patients and 6-month prognosis. Clinical laboratory. 2011;57(3-4):183. Index: ISI (IF:0.904)

18. Parizadeh SMR, Azarpazhooh MR, Moohebati M, Nematy M, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, et al. Simvastatin therapy reduces prooxidant-antioxidant balance: results of a placebo-controlled cross-over trial. Lipids. 2011;46(4):333-40. Index: ISI (IF:2.129)

19. RezaNeyestani T. Determination of the Actual Height Predictors in Iranian Healthy Children. Acta Medica Iranica. 2011; 49(3). Index: Pubmed, Scopus

20. Yazdi SHH, Jafarzadehpur E, Mirzajani A, Nematy M. Comparison of Amplitude of Accommodation, Near Point of Convergence and Fusion Ability of Islamic Fasters Before, During and After Respected Month of Ramadan. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2011;13(10):746. Index: ISI

21. Abdi H, Abbasi-Parizad P, Zhao B, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Rahsepar AA, et al. Effects of Auricular Acupuncture on Anthropometric, Lipid Profile, Inflammatory, and Immunologic Markers: A Randomized Controlled Trial Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2012. Index: Pubmed

22. Abdi H, Zhao B, Darbandi M, Ghayour-Mobarhan M, Tavallaie S, Rahsepar AA, et al. The Effects of Body Acupuncture on Obesity: Anthropometric Parameters, Lipid Profile, and Inflammatory and Immunologic Markers. The Scientific World Journal. 2012; 2012. Index: ISI

23. Darbandi M, Darbandi S, Mobarhan MG, Owji AA, Zhao B, Iraji K, et al. Effects of auricular acupressure combined with low-calorie diet on the leptin hormone in obese and overweight Iranian individuals. Acupuncture in Medicine. 2012;30(3):208-13. Index: ISI (IF:1.188)

24. Ehteshamfar S, Shapouri-Moghaddam A, Safarian M, Nematy M, Bahrami-Taghanaki H, Azizi H. Serum selenium concentration in Mashhad prisoners, Iran. Saudi medical journal. 2012;33(8):859.

25. Nematy M, Alinezhad-Namaghi M, Rashed MM, Mozhdehifard M, Sajjadi SS, Akhlaghi S, Sabery M, Mohajeri SA, Shalaey N, Moohebati M, Norouzy A*. Effects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors: a prospective observational study. Nutrition Journal. 2012; 11(1):69. Index: ISI (IF:2.477)

 

26. Mohsen Nematy*, Seyed Amir Reza Mohajeri, Shirin Amiri Moghadam, Mohammad Safarian, Abdolreza Norouzy, Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Mahmoud Reza Azarpazhooh, Zahra Siadat, Nasim Shahsavan Gharbi, Majid Ghayour Mobarhan. Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot study. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. 2012:1-6.Index: Pubmed, Scopus

27. Abdolreza Norouzy, Peyman Hashemi, Amin Amiri, Mahta Salehi, Kosar Deldar, Yasaman Fakhar, Saeid Fard Khaleghi, Alireza Sepehri Shamloo, Maryam Sabery, Mohsen Nematy*. Adult malnutrition screening, prevalence in four Iranian hospitals: cross-sectional study. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. 2012;5(1):45-8. Index: Pubmed, Scopus

28. M. Nematy, R. Vakili, M. Safarian, M. Dahri, M.B. Amini,M. Abrishami, G. Ferns and M. Ghayour-Mobarhan. Comparison of the Effect of Ketogenic Diet and Low Caloric Diet on Weight Loss in Iranian Obese and Overweight Children and Adolescent. Pakistan Journal of Nutrition. 11 (x): 2012, In press

29. Aghdas Karimi, Sepideh Bagheri, Mohsen Nematy*, Masumeh Saeidi. Zinc Deficiency in Pregnancy and Fetal - Neonatal Outcomes and Impact of the Supplements on Pregnancy Outcomes. Iranian Journal of Neonatology 2012; 3(2):77-83. Index: ---

30. Mohsen Nematy, Hadis Salami, Abdolreza Norouzy,Zahra Siadat, Nasim Shahsavan, Shima Tavallaie, Gordon Ferns, Majid Ghayour-Mobarhan*, Sonia Sadat Soluti. Indices of malnutrition in patients admitted to general medical and chest medicine wards of an Iranian teaching hospital on admission and discharge. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism 2013 April; 6: 53-57. Index: SCOPUS, EMBASE

31. Nematy Mohsen, Kamgar Maryam, Mohajeri Seyed Mohammad Reza, Tabatabaei Zadeh Seyed Amir, Jomezadeh Mohammad Reza, HasaniAkbariehOmid,Kamali Najmeh, VojouhiShohreh, Baghban Sara, AghaeiAzita, Soukhtanloo Mohammad, 4Hosseini Mahmoud, Gholamnezhad Zahra, Rakhshandeh Hassan, Norouzy Abdolreza,Esmaily Habibollah*, Ghayour-Mobarhan Majid, Patterson Micheal. The effect of Coriandrum Sativumhydroalcoholic extract on appetite of rats. AJP 2013; 3(1): 91-97. Index: Chemical Abstract, ISC, SID

32. Seyedeh Neda Mousavi*, Mohsen Nematy, Mohamad Safarian, Ali Najafi, Asghar Mafi Nejad, Fariborz Samini, Ali Birjandinejad, Mohamad Reza Ehsaiee and Abdolreza Norouzy. Intensive Insulin Therapy Reduces Infections in Patients on Parenteral Nutrition - A Randomized Clinical Trial. GMJ 2012; 1(1):2-7. Index: Index copernicus, Magiran, Google Scholar, DOAJ,Scopus, ISC, Elsevier

33. Mohsen Nematy , Seyyed Mostafa Parizadeh , Mohammad Safarian , Abdolreza Norouzy, Seyyed Mohammad Reza Parizadeh , Mohsen Mouhebati, Nasim Shahsavan 1, Shima Tavalaie, Majid Ghayour Mobarhan and Gordon A.A. Ferns. Nutritional Status and Oxidative Stress on Admission and Discharge in Myocardial Infarction Patient. Pakistan Journal of Nutrition 10 (x): xx-xx, 2011, ISSN 1680-5194, In press. Index: CABI, AgroAsia, Biotechnology Abst, MedLit, World Agri. Database, DOAJ

 

Submitted papers

1. Nematy, M., Norouzy A.R., Safarian, M. Ghayour-Mobarhan, M., Abasalty, Z., Namadchian Z., Siadat, Z., Determining glycemic index of ten common breads to find the bread with low glycemic index for preventing cadiovascular disease and better controling diabetes. Submitted to Red Cresent Medical Journal

2. Homaei-Shandiz, F., Ghavam-Nassiri, MR., Khaje-daloee, M., Esmaelee-Shandiz, E., Norouzy , AR., Nematy, M., Association between body mass index and breast cancer in Iranian women. Submitted to Red Cresent Medical Journal

3. Abdolreza Norouzy, Seyed Mohammad R. Mohajeri, Maryam Sabery, Mohsen Nematy, Effects of Ramadan fasting on spirometric values and clinical symptoms of asthmatic patients; a pilot study. Submitted to Thorax

4. Mohsen Nematy, S M Parizadeh, M Safarian, A Norouzy, S M R Parizadeh, M Mouhebati, N Shahsavan, S Tavalaie, M Ghayour Mobarhan, GAA Ferns. Nutritional status and prooxidant-antioxidant balance on admission and discharge in patients with myocardial infarction in Iran. Submitted to EJCN

5. Mohsen Nematy, S M Parizadeh, M Safarian, A Norouzy, S M R Parizadeh, N Shahsavan, S Tavalaie, M Ghayour Mobarhan, Nutritional status and prooxidant–antioxidant balance on admission and discharge in intensive care unit patients, Mashad, IRAN: a prospective clinical cohort pilot study. Submitted to critical Care

 

Local-language papers:

1. دکتر محمدتقی پیوندی، دکتر زهرا مصطفویان، دکتر محسن نعمتی، دکتر مرتضی بلمه، « تاثير آلبومين سرم و کم خوني در بروز عفونت محل جراحي در شكستگي هاي باز ساق » ، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 1388، دوره هشتم، شماره 1. (ردیف 16 انگليسي)

2. محمد صفريان، مريم صابري کريميان، تکتم مقيمان، مریم شیخ زاده، عليرضا سپهری شاملو، بي بي فاطمه نوبخت، دکتر حبيب الله اسماعيلی، دکتر محسن نعمتي، «بررسي شيوع آنمي فقر آهن در زندان مرکزي مشهد»، مجله علمی پژوهشی خراسان شمالی، 1390.

3. حسین نیکرو، دکتر سید رضا عطارزاره حسینی، دکتر حمیدرضا سیما، دکتر محسن نعمتی، « مقايسه ي تاثير رژيم غذايي و برنامه ي تمرين هوازي بر سطوح آمينوترانسفرازهاي سرم بيماران مبتلا به استئاتوهپاتيت غيرالكلي» ، دانشور پزشكي (مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد)، سال 18، شماره 93، تیر 1390

4. حسین نیکرو، دکتر محسن نعمتی، دکتر سید رضا عطارزاره حسینی، دکتر حمیدرضا سیما ، « مقايسه ي تاثير رژيم غذايي و برنامه ي تمرين هوازي بر شاخص هاي تن سنجي و آمادگي قلبي تنفسي بيماران مبتلا به استئاتوهپاتيت غيرالكلي» ، مجله علمي پژوهشي خراسان شمالي پائيز 1390 جلد 3 شماره 3 صفحه 91 تا 99

5. جواد صالحي فدردي ، راحله مداح شورچه، محسن نعمتي ، «مقايسه ساختار انگيزشي و سبكهاي خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقي و داراي وزن طبيعي» ، مجله اصول بهداشت رواني(دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسی مشهد)، سال 13(2)، تابستان 1390، صفحه 81-170

6. كيوان حجازی، حسين نيكرو، سيدرضا عطارزاده حسيني، محسن نعمتي، «مقايسة تأثير يك ماه روزهداري و فعاليت ورزشي منظم بر تركيبات بدن، الكتروليت هاي سرمي و اسمولاريته مردان فعال و غيرفعال» ، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دوره 20 ، شماره 3، مرداد و شهريور 1391،صفحه: 382-371

7. دکتر سعید نیازمند، مهدی کوشکی، دکتر محمد سوختانو، دکترمحسن نعمتي ، دکتر طیبه کیانوش، دکتر حمیدرضا صادق نیا، سعید اخلاقی، «بررسی اثرات پیشگیری کننده عصاره آبی- الکلی بومادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسیون و فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با آن»، مجله پزشکی دانشگاه ارومیه- سال 91 - در حال چاپ

8. حسین نیکرو، محسن نعمتی*،حمیدرضا سیما، سیدرضا عطارزاره حسینی، مسعود پزشکی راد ، عباس اسماعیل زاده ،حسن وثوقی نیا ، مریم محمدیان دمسکی. اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری بر استاتوهپاتیت غیرالکلی. گوارش، دوره 17 ، شماره 4 زمستان 1391: 245-253. (علمي پژوهشي)

 

Abstracts in congress:

1. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A., Ruxton, C., & Frost, G. A pilot survey to investigate the nutritional status of patients with a fractured neck of femur and level of nutritional support provided during treatment. Proceedings of The Nutrition Society (0029-6651) 063(01B), 77A, September. 2004, CABI Publishing, UK.

2. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A., Ruxton, C., & Frost, G. A pilot survey to investigate the nutritional status of patients with a fractured neck of femur and level of nutritional support provided during treatment. 12th IRCE, Manchester, UK. 2004, oral presentation.

3. Nematy, M., O'Flynn, J. E., Wandrag, L., Brynes, A. E., Brett, S., & Frost, G. S. Role of gut hormones in acutely ill patients. 13th IRCE, Leeds, UK. 2005, oral presentation.

4. Nematy, M., O'Flynn, J. E., Wandrag, L., Brynes, A. E., Brett, S., & Frost, G. S. Role of gut hormones in acutely ill patients. Proceedings of The Nutrition Society. 2006b, oral presentation.

5. Nematy, M., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S. 2006, "Postprandial ghrelin suppression is exaggerated following major surgery; implications for nutritional recovery",Proceedings of The Nutrition Society 2006, oral presentation.

6. Nematy, M., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S., “Investigation into gut hormone release following coronary artery bypass grafting; implications for nutritional recovery”, 28th ESPEN Congress, PO203, p 115, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, October 2006.

7. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A.E., Sridhar M, Charles, P. J., Frost, G.S., "Natural history of cytokine response & gut hormone release during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease", Thorax, Dec. 2006, 61 (suppl 2) P092, pii 87.

8. Nematy, M., Hickson, M., Brynes, A.E. Charles, P. J., Frost, G.S., 2007, "Appetite controlling gut hormone release during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease", 6th Iranian Congress on Lung Diseases & ICU, Tehran-Iran, 17-20 April-2007-p 138-141, Oral presentation.

9. Nematy, M., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S. 2007, "Role of gut hormone in appetite control following coronary artery bypass grafting; implications for nutritional recovery" 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology, Mashhad-Iran, 26-30 August 2007,.p 210.

10. Nematy, M., Release of gut hormones in sick people and the effect on appetite and nutritional status. The 9th Iranian Congress of biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Shiraz-Iran, Oct.29-Nov,1, 2007, Volume 10/Number 4 (supplement 1) October 2007, p S7, ISSN 1029-2977, Oral presentation (invited speaker).

11. Nematy, M., Moeinipour, A.A., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S., Appetite controlling gut hormone release following coronary artery bypass grafting. 5th International Congress of the Iranian Society of Cardiac Surgeons, Tehran-Iran, 20-23 Nov.2007, Physician Abstract Book, p 99.

12. Nematy, M., Moeinipour, A.A., Brynes, A. E., Hornick, P. I., Brett, S. J., & Frost, G. S., Cardiovascular diseases, new discovered gut hormones and metabolic syndrome. 1st Iranian national congress of metabolic syndrome, Tabriz-Iran, 12-13th June 2008.

13. Nematy, M., Nutrition for the post-renal transplant recipients. Iranian national congress of kidney-transplant. Mashhad-Iran, 16-18th July 2008, oral presentation.

14. Nematy, M., Vitamin and mineral supplementation, benefits and harms. National Congress of Neonatal & Pediatric Nutrition, Mashhad-Iran, 23-24th July 2008, p 12-13.

15. Nematy, M., Homaei, F., Norouzy A.R., Association between body mass index and breast cancer in Iranian women. The first international gynecology oncology congress. Mashhad-Iran, 10-12 October 2008, p 108.

16. Nematy, M., Role of new discovered gut hormones -ghrelin and PYY- in critical care patients and the effect on appetite. Iranian Journal of Nutrition (Mata), Special issue (Supplement) of 10th Iranian Nutrition Congress Oct. 2008, p. 46, oral presentation.

17. Nematy, M., Homaei, F., Norouzy A.R., Association between body mass index and breast cancer in Mashhadi women. Iranian Journal of Nutrition (Mata), Special issue (Supplement) of 10th Iranian Nutrition Congress Oct. 2008, p. 370.

18. Nematy, M., Namadchian Z., Norouzy, AR. et al. Glycaemic index of 10 common breads in Mashhad city. Iranian Journal of Nutrition (Mata), Special issue (Supplement) of 10th Iranian Nutrition Congress Oct. 2008, p. 282.

19. Nematy, M., Vitamin and mineral supplementation, benefits and harms Iranain congress of pdiatrics and newborn. 23-24 July 2008, p. 135-136

20. Nematy, M., Homaei, F., Gavam-Nassiri, MR. Siadat, Z., Norouzy A.R., Association between body mass index and breast cancer in Iranian women. Uganda Nutrition Congress, 19-20th Feb. 2009, Kampala, Uganda, p. 58-59, Oral presentatopn.

21. Nematy, M., Norouzy A.R., Safarian, M. Ghayour-Mobarhan, M., Abasalty, Z., Namadchian Z., Siadat, Z., Determining glycemic index of ten common breads to find the bread with low glycemic index for preventing cadiovascular disease and better controling diabetes. The first scientific practical conference risk factors of non communicalbel diseases. 6-7 May 2009, Mashhad, Iran, p. 119 (P77) , poster presentation.

22. Safarian, M., Nobakht, F., Saberi, M., Babae, A., Akhlaghi S.,Nematy, M., Investigation of micronutrients-iron, zinc and selenium-in Mashhad central prison. The first scientific practical conference risk factors of non communicalbel diseases. 6-7 May 2009, Mashhad, Iran, p. 25 (O7) , Oral presentation.

23. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Yari, F., Shakeri, S., Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic pateints on oral hypoglycaemic agents. The first scientific practical conference risk factors of non communicalbel diseases. 6-7 May 2009, Mashhad, Iran, p. 25 (O7) , Poster presentation.

24. Norouzy, A., Nematy, M., Sabery, M., Mohajeri, MR, Yari, F., Shakeri, S., Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic pateints on oral hypoglycaemic agents. Proeding of the International Congress on Diabetes and its complications. 19-21 May 2009, Yazd, Iran, p. 6 (O11) , Oral presentation.

25. Norouzy, A., Nematy, M., Hashemi, F., Sabery, M., A cross-sectional study of adult malnutrition prevalence in hospitals in northeast Iran. Clinical Nutrition supplements, volume 4 supplemnet 2, 2009 ISSN 1744-1161, Abstracts of the 31st Espen congress, Vienna, Austria, 29 August-1 September 2009, Poster presentation

26. Mohsen nematy, Fatemeh Nobakht, Maryam Sabery Karimian, Ali Babae, Mohammad Safarian. Investigation of micronutrients - iron, zinc and selenium - in Mashhad central prison. International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Poster presentation.

27. Babazadeh, S,Nematy, M. Mobarhan, M, Hajifaraji, M. The glycaemic index of 10 popular breads in Iran. International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Poster presentation.

28. Safarian, M., Ghafarian, S, Nematy, M. Nutritional status in Mashhad central prison, Iran. International Congress of Nutrition, 4-9 October 2009, Bangkok, Thailand. Poster presentation.

29. Sepehri Shamloo AL, Ghazi Hosseini P, Goshayeshi G, Babaki D, Nematy M. The effects of daily loss of 500 kcal from diet in weight loss. Navid Now Medical Journal, Year 14th,Vol 45, Authum 1388 (2009), p87-94.

30. Abdolreza Norouzy, Mahta Salehi, Hamid Arabi, Farshid Shiva, Sahar Mehrnoosh, SeyedMohammad R. Mohajeri, Maryam Sabery, Gary Frost, Mohsen Nematy, 2010. Effects Of Ramadan Fasting On Anthropometric Indices, Proceedings of Fasting and Sustainable Health Conference 2010, Penang, Malasia, pp. 65-72

31. Mohsen Nematy, Zahra Baghestani, Nasim Shahsavan, Rahim Vakili,Habibollah Esmaily. Assessment of Anthropometrics in Girls with Premature Puberty Using Gonadotropin Releasing Hormone Agonists. Iranian obesity Congres Tehran.Aban 88 Oral Presentation.

32. Mohsen Nematy, Ghorbani, Vahid, Zahra Baghestani, Sharifian Mohammad R. Assessment of Anthropometrics post tonsilectomy. Iranian obesity Congres Tehran.Aban 88 Oral Presentation.

33. Norouzy, A.,Nematy, M., Sabery, M., Salehi, M, Mehrnoosh, S, Arabi, H. Shiva, F. Effect of fasting in month of Ramadan on body weight related variables. Iranian obesity Congres Tehran. Aban 88 Poster Presentation.

34. Sepehri Shamloo, AR.,Nematy, M., Effect of 500 kcal reduction of estimated energy requiremnt on lean body mass and body fat in overwieght and obese patients. Iranian obesity Congress Tehran. Aban 88 Poster Presentation.

35. Alinezhad-Nameghi, M, Shakhskalaee, M, Mozhdehifard, M., Sajadi, SS., Nematy, M., Norouzy, A., Efects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors. Annual Research Congress of Iranian Medical Sciences Student. Bandar Abbas-Iran April 20-23 (1389).

36. Alinezhad-Namaghi M, Shakhskalaee M, Mozhdehifard M, Sajjadi S, Nematy M, Norouzy A, Sabery M., Efects of Ramadan fasting on cardiovascular risk factors. 4th Middle East Cardiovascular Congress (MECC 2010). 3-5 March 2010 Kish, Iran.

37. Norouzy, A.,Nematy, M., Sabery, M., Mohajeri, MR., Shakeri, F., Yari, S. Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic patients on oral hypogycaemic agents. Endocrine Abstracts, volume 21,Socoety for Endocrinolgy BES 2010, 15-18 March, Manchester, UK , poster presentation.

38. Norouzy, A.,Nematy, M., Sabery, M., Salehi, M, Mehrnoosh, S, Arabi, H. Shiva, F. Effect of fasting in month of Ramadan on body weight related variables. Obesityreviews, 11th International Congress on obesity 11-15 July 2010 Stokholm, Sweden, Poster Presentation.

39. Safarian, M., Norouzy, A.,Nematy, M. ,Importance of enteral feeding in seek pateints, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Oral Presentation.

40. Seiadat, Z., Norouzy, A. Safarian, M.,Nematy, M. Naeimi,S., Evaluation of albumin prescription in patients hositalised in 1000 beds Ghaem Hospital-Mashad, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Oral Presentation.

41. Shemsheian, M., Barkhidareian, B., SeyedHamze, Sh., Mousavi, SN., Norouzy, A.,Nematy, M. Evaluation of intravenous feeding in patients Ghaem hospitalsied patients, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Oral Presentation.

42. KarimiRad, R., SabetiBaygi,Z., Nematy, M., Amini, M., Norouzy, A.,Ataran,D., Saberi,M., Effects of Ramadan fasting on spirometric values and clinical symptoms of asthmatic patients, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

43. Ghayour-Mobarhan, M., Nematy, M., Safarian, M., Parizadeh, SM., Babazadeh, S., Mouhebati, M.,The prevalence of malnutrition and the effect of hospitalization on nutritional status in patients with myocardial infarction in Iran, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

44. Ghayour-Mobarhan, M., Nematy, M., Safarian, M., Parizadeh, SM., Babazadeh, S., Mouhebati, M., Evaluation of nutritional status in patients with myocardial infarction on admission and discharge with emphasis on oxidative stress,11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

45. Nematy, M., Mohajeri, SAR., Fakhar, Z., AmiriMoghadam, Sh., Safarian, M., Norouzy, A., Parizadeh, SMR., GhavamiSabouri, F., AzarPazhoh, MR., Moemenzade, A., Esmaieli, H., Firouzi, F., Seiadat, Z., Shahsavan, N., HamidiAlamdari, D., Tavalayi, Sh., Ghayour-Mobarhan, M., Nutritional status and oxidant-antioxidant-balance in patients on admission and discharge in intensive care unit of Ghaem Hospital, Mashad, Iran, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

46. Norouzy, A., Nematy, M., Hashemi, P., Salehi, M., Amiri, A., Sepehri Shamloo,AR., Deldar, K., Fakhar,Y., Fard Khaleghi, S., Sabery, M.,A cross-sectional study of adult malnutrition prevalence in hospitals in northeast Iran, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

47. SeyedHamze, Sh., Norouzy, A., Barkhidareian, B., Mousavi, SN., Shemsheian, M.,GamkarSangari, M., Nematy, M., Assessment rate of weighing hospitalized patients in Ghaem Hospital Mashad, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

48. Mohajeri, SMR., Shakeri, S., Yari, F., Nematy, M., Norouzy, A., Effect of Ramadan fasting on glucose control in patients with type 2 diabetes, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

49. Salehi, M., Arabi, H.,Shiva, F., Mehrnoush, S., Sabery, M.,Nematy, M., Norouzy, A., Study the effects of Ramadan fasting on weight and body composition, 11th Iranian Nutrition Congress 1-4 November 2010, Shiraz, Poster Presentation.

50. Nematy, M., Alinezhad-Namaghi, M., Shakhskalaee, M., Mozhdehifard, M., Sajjadi, S., Sabery, M., Norouzy, A., Effects of Ramadan Fasting on Cardiovascular Risk Factors, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.

51. Nematy, M., Mohajeri, S.M.R., Shakeri, S., Yari, F., Norouzy, A., Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in type 2 diabetic patients: prospective cohort clinical trial , World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.

52. Nematy, M., Salehi, M., Arabi, H., Shiva, F., Mehrnoosh, S., Mohajeri, S.M.R., Sabery, M., Frost, G., Norouzy, A., Effects of Ramadan fasting on anthropometric indices, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.

53. Nematy, M., Karimi rad, R., Sabety Baygi, Z., Amini, M., Attaran, D., Norouzy, A., Sabery, M., Effects of Ramadan fasting on spirometric values and clinical symptoms of asthmatic patients; a pilot study, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.

54. Nematy, M., Afroushte, O., Toosi S.M., Mohamadzade Rezaie M.A., Mohajeri, S.A.R., Sabery M., Norouzy A., Comparison of admitting renal colic patients to emergency ward peri Ramadan month, World Fasting and Health Conference, 20th – 21st December 2010, Penang, Malaysia, Oral Presentation.

55. Z.Siadat , A.Norouzy , M.Nematy . M.Safarian . Albumin administration in clinical practice , Ghaem Teaching Hospital , Mashhad. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster

56. SMR.Mohajeri , M.Nematy . M.Safarian , M.Sabery Karimian , A.Babae, S.Akhlaghi , A.Shapouri-Moghadam , F.Nobakht . Investigation of micronutrients- iron , zinc and selenium – in Mashad central prison. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster

57. H.Nikroo , R.Hosseini , HR.Sima , M.Nematy . Aerobic exercise along with low – caloric diet is more effective than low – caloric diet alone – in treatment of patients with non alcoholic steatohepatitis. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . Oral

58. N.Shalaey , SAR. Mohajeri , Z.Baghestani , N.Gharbi , M.Nematy , R.Vakili . Assessment of anthropometric measurements in girls with true premature puberty using gonadothropin releasing hormone agonists. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster

59. M.Nouri , SAR.Mohajeri , M.Nouri , M.Ghayour Mobarhan , M.Nematy . Prooxidant – antioxidant balance in a group of hospitalized patients on admission to hospital . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster.

60. A.Shamloo , T.Moghiman , A.Norouzy , M.Nematy . Effects of a low calorie diet on weight management . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster

61. M.Eghbali , M.Ghayour-Mobarhan , M.Andelibi , A.Akhavan , H.Ardabili , M.Mohamadi , M.Nematy , M.Mohebati , M.Baghshini . Association between dietary intake of sodium and selenium and metabolic syndrome. . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster

62. O.Hasani , H.Rakhshandeh , M.Sokhtanloo , A.Norouzy , M.Ghayour- Mobarhan , M.Jomezadeh , M.Kamgar Sangarib , M.nematy . Artemisia absinthium : An appetite induce or suppressor ?: A case – Control Study on rats. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster

63. Jomezadeh Mohammadreza, Rakhshande Hasan, Norouzi Abdolreza, Soukhtanloo Mohammad, Kamgarsangari Maryam, Hasani Omid, Ghayour Mobarhan Majid, Nemati Mohsen. Coriandrum sativum as an appetite inducer: A case–control study on rats. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster

64. Kamgarsangari Maryam, Soukhtanloo Mohammad, Rakhshande Hasan, Norouzi Abdolreza, Ghayour Mobarhan Majid, Jomezadeh Mohammadreza, Hasani Omid, Nemati Mohsen. Is Cannabis sativa an effective drug to increase appetite in rats? 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . E poster

65. Abdi Hamid, Abbasi Parisa, Baixiao Zhao, Majid Ghayour-Mobarhan, Tavallaie Shima, Amir Ali Rahsepar, Mohsen Nemati, Mohamoud Safarian, Seyyed Mohammad Reza Parizadeh, Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Maryam Mohammadi, Gordon Ferns. Effects of auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory and immunologic markers: A randomized controlled trial study . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster.

66. Amir Ali Rahsepar, Shima Tavallaie, Hamid Abdi, Baixiao Zhao, Parisa Abbasi, Mohsen Nemati, Mohamoud Safarian, Seyyed Mohammad Reza Parizadeh, Maryam Mohammadi, Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Majid Ghayour-Mobarhan, Gordon Ferns. Effects of body acupuncture versus auricular acupuncture on anthropometric, lipid profile, inflammatory and immunologic markers: a randomized controlled trial study. 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster

67. Mahsa Darbandi, Sara Darbandi, Ali Akbar Owji, Pooneh Mokaram, Majid Ghayour Mobarhan, Hamid Abdi, Mohsen Nematy, Mohamad Safarian, Mohamad Reza Parizadeh, Parisa Abbasi, Baxiao Zhao, Mehdi Saberfiroozi, Gordon Ferns. The effects of Electro Acupuncture on leptin hormone in Iranian obese and overweight subjects . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster

68. Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Majid Ghayour Mobarhan, Pooneh Mokaram, Ali Akbar Owji, Mehdi Saberfiroozi, Hamid Abdi, Mohsen Nematy, Mohamad Safarian, Mohamad Reza Parizadeh, Parisa Abbasi, Baxiao Zhao, Gordon Ferns. The effects of auricular acupuncture on leptin hormone in Iranian obese and overweight subjects . 12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , Mashhad , Iran. Sep 6-9 2011 . poster.

69. Nematy, M; Principle and Nutrition support in hospitalized poisoned patients ; 11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology ; 13-15 September 2011 ; Mashhad-Iran. (Oral Presentation).

70. Bakaiyan.M , Nematy. M , Tashakori.B.A , Habibi.M , Afshari.R ; Evaluation of plasma cholinesterase and Red Blood Cell Cholinesterase levels in young healthy population of Mashhad. 11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology ; 13-15 September 2011 ; Mashhad-Iran. (Poster Presentation).

71. Mohsen Nematy, Maryam Kamgar Sangari, Mohammad Raza Jome Zadeh, Omid Hasani, Hasan Rakhshandeh, Mohammad Soukhtanloo, Seyed Mohmoud Hossieni, Abdloreza Norouzy., Can we use coriandrum sativum as an orexigenic Agent?, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).

72. Mohsen Nematy, Atefeh Jafari, Amir Hoshang Mohammadpour, Hasan Rakhshandeh, Mohammad Soukhtanloo, Seyed Amir Reza Mohajeri, Abdloreza Norouzy, Can we manipulate ghrelin concentration using Achillea Millefolium in rats?, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).

73. Mohsen Nematy, seyede Neda Mousavi, Abdolreza Norouzy, Ali Najafi, Mohammad Safarian, Fariborz Samini, Ali Birjandinejad, Comparison of Intensive insulin therapy (reclaimed) versus conventional therapy in patients on parenteral nutrition with traumatic brain injury, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).

74. Nikroo H., Attarzade Hosseini SR., Sima HR., Nematy M., The effect of low-caloric diet with or without aerobic Exercise on serum transaminases' levels in patients with Non-Alcoholic Steatohepatitis, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).

75. Seyed Amir Reza Mohajeri, Neda shalaei, Mohsen Nematy, Zahra Baghestani kozeghar, Nasim Shahsavan Gharbi, Abdolreza Norouzy, Habibollah Esmaily and Rahim Vakili, Assessment of Anthropometric indices in Girls with True Premature Puberty Treated with Gonadothropin Releasing Hormone Agonists, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).

76. Seyed Mohammad Reza Mohajeri, Seyed Amir Reza Mohajeri, Mohsen Nematy, Shirin Amiri Moghadam, Mohammad Safarian, Abdolreza Norouzy, Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Mahmoud Reza Azarpazhooh, Zahra Siadat, Nasim Shahsavan Gharbi and Majid Ghayour Mobarhan., Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot study, The 1st American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), 15-17 Febraury 2012, Istanbul / Turkey. (Poster Presentation).

77. Nematy M*. Evaluation of changes in anthropometric parameters three months after gastric bypass surgery. 2nd American Society for Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease). February 20- 22, 2013, Dubai, UAE. (Poster Presentation).

78. Nematy M*. Evaluation of changes in body composition three months after gastric bypass surgery. 2nd American Society for Nutrition Middle East Congress(Nutrition in Health & Disease). February 20- 22, 2013, Dubai, UAE. (Poster Presentation).

 

 

Honors, Awards and Scholarship:

1) رتبه برتر ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، جشنواره شهید مطهری سال 1389

2) رتبه گروه برتر آموزشی در حیطه اجرای لاگ بوک الکترونیک در دانشکده پزشکی سال 1390

3) رتبه گروه برتر آموزشی در زمینه طراحی آزمون در دانشکده پزشکی سال 1390

4) پژوهشگر موثر در گروه آموزشی علوم تغذیه در جشنواره هفته پژوهش دانشکده پزشکی سال 1391

5) رتبه اول هیئت علمی آموزشی برتر در جشنواره مطهری سال 1391

الف) كتب تأليف شده:

1) نعمتی محسن، «راز طول عمر، تغذیه صحیح»، چاپ اول، انتشارات پیام کلیدر ، مشهد، سال 1388.

2) نعمتی محسن، « نگاهی دوباره به غذاهای سنتی ایران و نیم نگاهی به غذاهای جدید»، چاپ اول، انتشارات عروج اندیشه، مشهد، سال 1388.

3) نعمتی محسن، شخص کالایی. مسعود، « تغذیه بعد از پیوند کلیه»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1389.

4) افشاری رضا، « مدیریت بیماران در درمانگاه و بخش مسمومین»، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1390.(نویسنده دو فصل از کتاب مذکور)

5) نعمتی محسن، شخص کالایی. مسعود، « تغذیه بعد از پیوند کلیه»، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1390.

6) مجدی. محمدرضا، کریمیان. مریم، صابری.مریم، خانی. حسن، نعمتي. محسن، « افزایش چربی های خون (هایپرلیپیدمی) »، شورای انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، سال 1390.

7) نعمتي. محسن، نوروزي. رضا، « روزه در سلامت و بيماريها»، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1391

8) همایی. فاطمه، فرخ. دنیا، نعمتي. محسن، «سرطان پستان»، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1391

ب) كتب ترجمه شده:

1) عباس، حشمتي. غیور مبرهن. مجید، نعمتی. محسن، تدابير تشخيص و درماني براي ديس ليپوپروتئينميا. چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، سال 1390.

 

Referenced in English Text books:

1) In page 1296 of book entitled: Handbook of Behavior, Food and Nutrition. 2012 by : Victor R.Preedy , Ronald Ross Watson , Colin R.Martin. Reference mentioned: Nematy, M., O'Flynn, J. E., Wandrag, L., Brynes, A. E., Brett, S. J., Patterson, M., Ghatei, M. A., Bloom, S. R., & Frost, G. S. 2005, "Changes in appetite related gut hormones in intensive care unit patients: a pilot cohort study", Crit Care, vol. 10, no. 1, p. R10.

2) In book entitled: Evidence Informed Nursing with Older People. 2012 by Debbie Tolson, Jo Booth, Irene Schofield. Reference mentioned: Aliabadi M, Kimiagar M, Ghayour-Mobarhan M, Shakeri MT, Nematy M, Ilaty AA, Moosavi AR, Lanham-New S., Prevalence of malnutrition in free living elderly people in Iran: a cross-sectional study. Asia Pac J Clin Nutr. 2008;17(2):285-9.

3) In book entitled: Nursing times: NT. 2009 by : … Reference mentioned: Nematy, M, Hickson, M., Brynes, A. E., Ruxton, C. H., & Frost, G. S. 2006, "Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospital", J Hum.Nutr Diet., vol. 19, no. 3, pp. 209-218.

4) In book entitled: Advancing Nursing Practice in Pain Management.2010 By : Eloise Carr, Mandy Layzell, Martin Christensen. Reference mentioned: Nematy, M, Hickson, M., Brynes, A. E., Ruxton, C. H., & Frost, G. S. 2006, "Vulnerable patients with a fractured neck of femur: nutritional status and support in hospital", J Hum.Nutr Diet., vol. 19, no. 3, pp. 209-218.

 

Referees:

1. Dr M. Balali – Mood, M.D, Ph.D

President, Asia Pacific Association of Medical Toxicology

Professor of Medicine and clinical Toxicology

Director Medical Toxicology Centre, Imam Reza Hospital

P.O.Box 91735-384

Mashad, I.R. IRAN

Tel: +98 – 511 – 8619301/98973

Fax: +98 – 511 – 8613714/93038

E-mail: m-babli[at]mums.ac.ir

mblalimood[at]hotmail.com

2. Professor S.R. Bloom, MA, MD, DSc, FRCPath, FRCP, FMedSci

Professor of Medicine

Head of devision of Investigative Science

Imperial College London Faculty of Medicine

Hammmersmith Campus

Dunace Roa, W12 0NN

s.bloom[at]imperial.ac.uk

 

3. Professor M. Ghatei, PhD

Professor of Peptide Endocrinology

Representative of devision of Investigative Science

Imperial College London Faculty of Medicine

Hammmersmith Campus

Dunace Roa, W12 0NN

m.ghatei[at]imperial.ac.uk

4. Gary Frost PhD SRD

Professor of Nutrition and Dietetics

Nutrition & Dietetics Department

Hammersmith Hospital

Imperial College London

Ducane Road, W12 0HS

Tel: +44 (0) 20 8383 3048; 01483 689384

Fax: +44 (0) 20 8383 3379; 01483 686401

E-mail: g.frost[at]surrey.ac.uk; g.frost[at]imperial.ac.uk

 

بازديدكنندگان

امروز: 71
اين هفته: 71
هفته‌ي گذشته: 305
اين ماه: 865
ماه گذشته: 1542
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.