معرفی مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه

گروه بیوشیمی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با تنها عضو این بخش آقای دکتر علی فاضل که رشته تحصیلی ایشان داروسازی بود و با درجه علمی مربی هیئت علمی فعالیت خود را آغاز نمود. در سالهای آغازین انقلاب بخش بیوشیمی با سه بخش دیگر بصورت گروه فیزیولوژی، فارماکولوژیو ی ،بیوشیمی وبیوفیزیک با مدیر گروهی خانم دکتر بهروش اداره می شد. بعدها گروه به دو نیم تقسیم شد و این بخش تحت عنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک به فعالیت خود ادامه داد. در سال 1384 گروه بیوشیمی از گروه بیوفیزیک منفک گردید و تحت عنوان گروه بیوشیمی و تغذیه با مدیر گروهی آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده(دانشیار بیوشیمی بالینی )به فعالیت خود ادامه داد.این گروه در سال 1389 به دو گروه مستقل بیوشیمی به مدیر گروهی آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده و گروه تغذیه به مدیر گروهی آقای دکتر محسن نعمتی(استادیار تغذیه) تفکیک شدند. شایان ذکر است که گروه بیوشیمی از سال1383 و گروه تغذیه از سال 1388 به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دو رشته بیوشیمی و تغذیه پرداخته است. مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه نیز در سال 1388  به ریاست آقای دکتر سید محمد رضا پریزاده فعالیت خود را آغاز کرده است.  

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان